Vintage Green Co-Housing Project

Croeso i Cohousing Hafan Las Gwefan

(gynt Vintage Green Cohousing)

Mae Cohousing Hafan Las yn cynnig cynllun gweledigaethol i greu gymuned cefnogol gyda ymagwedd bositif i byw gyda’i gilydd gyda gymysgfa dda o bobl am gyfnod gwhanol o fwyw, ond leiaf trydydd o bobl dros hanner cant. Mae’n ein bwriad ni gwrdd â her boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru a ddiffyg gwal fforddiadwy yn Cymru- cefnogol bucheddau gynaliadwy a adeiladu perthynasau da dros y cenhedlaethau.

Ffurf ar fyw fel grŵp yw cydletya, ac mae’n clystyru cartrefi unigol o amgylch ‘tŷ comunol’ – y tŷ comunol yw canolbwynt y gymuned, ac mae ganddo ei gegin a’i weithdai ei hun; gall aelodau rannu prydau bwyd, sgiliau a gweithgareddau ac mae yna ystafell(oedd) ble gall ymwelwyr aros. Gall hefyd fod yn gyfleuster i alluogi i’r gymuned ehangach ymuno mewn gweithgareddau. Mae cydletya’n cynnig ymagwedd wahanol at dai confensiynol, ac mae iddo nifer o fanteision

Agwedd bwysig ar y prosiect hwn yw sicrhau bod y tai’n fforddiadwy, yn ogystal â sicrhau eu bod yn amgylcheddol gynaliadwy ac yn gymdeithasol gynaliadwy. Fe fydd yr adeiladau’n cael eu hinswleiddio i’r safonau uchaf, gan ostwng yr angen am wresogi. Fe fyddwn yn gwneud y defnydd gorau o olau naturiol ac ynni adnewyddadwy. Rydyn ni am fod yn brosiect gwirioneddol wyrdd, gyda gerddi comunol a phreifat er mwyn i ni ymlacio ynddynt, mwynhau’n llysiau ffres ein hunain ac elwa ohonynt. Fe fydd y safle mewn/ger tref neu bentref, gyda mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus a chyfleusterau eraill; fe fydd gennym gynllun rhannu ceir.

Caiff pob grŵp cydletya ei redeg fel mudiad nid-am-elw. Mae’r safle cyffredinol a’r cyfleusterau a rennir yn eiddo i’r trigolion ac yn cael eu rheoli ganddynt. Caiff rhyddddaliad y safle ei gadw mewn perchnogaeth gyffredinol gyda’i aelodau, gydag unrhyw landlord cymdeithasol yn gyfranddaliwr. Rydym yn edrych ar wahanol gynlluniau ariannol i gynnwys gwahanol amgylchiadau, fel y gall pobl rentu unedau a’u prynu.

Trwy adeiladu cymuned o gyd-gefnogaeth, rydym yn dangos ymagwedd bositif at y cyfnod hwn mewn bywyd, gan gofleidio posibiliadau newydd a chwarae rhan weithgar wrth greu’r prosiect a’i reoli. Rydyn ni am fod yn fodel i’w arddangos i grwpiau, fel eu bod yn gallu ymweld â ni a dysgu o’n profiad ni.